Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020:
4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
PRP: www.program-podezelja.si

NAZIV AKTIVNOSTI

Investicija v prenovo gospodarskega poslopja v delavnico (kuhinjo) z urejenimi sanitarijami, predelovalnico in predavalnico. Osrednji del investicije je oprema za predelavo mleka – postavitev strojev za predelovalno linijo za mleko in mlečne izdelke.

 

POVZETEK

Grunt, zavod za socialno podjetništvo na podeželju je na javnem razpisu kandidiral za nabavo opreme za predelavo mleka – postavitev strojev za predelovalno linijo za mleko in mlečne izdelke. Naložba je bila nujna zaradi vedno večjega zanimanje potrošnikov za domače izdelke iz mleka, ki jih ponuja Zavod Grunt. Glavni dobavitelj mleka je kmetija Zadrgal, ki letno proizvede več kot 500.000 litrov mleka.

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

Postavitev predelovalne linijo za mleko in mlečne izdelke obsega nabavo in uporabo sledeče opremes: sirarski kotel, montažna kombinirana komora, hladilni sistem za hladilnico, hladilno grelni sistem za fermentacijo jogurta, regali, zorilna komora za sire, varilnik Alu folije, polnilka, pinja in posnemalnik. Te investicije so bile predmet javnega razpisa.

Prostor, kjer se bo izvajala investicija, je bil opuščeni svinjak. Pred samo investicijo so že bila izvedena gradbena dela rekonstrukcije objekta, ki so obsegala termo in hidroizolacijo, zamenjavo vrat in oken, izgradnjo sanitarij s toaletnimi prostori in tušem. Te dela niso bila upravičen strošek na javnem razpisu, na katerem smo kandidirali.

 

CILJI

Temeljni cilj investicije je zagotoviti povečanje proizvodnje – predelave mleka, zagotovitev primernih delovnih pogojev zaposlenim invalidom in vzpostavitev prostorskih pogojev za delovanje kompetenčnega centra.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Povečanje obsega proizvodnje in prodaje mlečnih proizvodov. Ciljni trg, ki ga bomo dosegli s povečanjem proizvodnje, so socialno varstveni zavodi, šole, vrtci in ostali potrošniki, s čimer bo dosežena tudi večja prepoznavnost delovanja Grunta, ki bo omogočala še večjo varnost poslovanja zavoda.

Na račun investicije načrtujemo tudi povečanje števila zaposlenih invalidov. Bolj kot nove zaposlitve pa bo rezultat investicije ustvarjanje varnega in stabilnega delovnega okolja za že zaposlene sodelavce, predvsem invalide na zaščitenih delovnih mestih, saj je to glavni cilj in poslanstvo zavoda.